Delilah_062714_0123

Delilah – Netherlands

Brick wall of the church surrounds me while standing naked on a supporting base. This was the former place of a statue of the Catholic Church. Looking out on a luxury graveyard.

We are in the south of the Netherlands where the church still has members. I was born as a Catholic girl by the name Maria. I felt the energy of that name my whole life, until a few years ago. Then the name Delilah came in. It’s coming form the words Delight and Delicious. And now I’m growing into that energy with my body. Because I’m opening up and awakening.

With that transformation I’m embodying the ‘paradigm shift’, what is taking place all over the world. It’s a shift from experiencing authority outside of ourselves, back to the power inside. Where a few powerful individuals took and got the power over people for ages, as in the Catholic Church, now the power comes back to all individuals.
So I’m letting go of the old belief systems. I’m discovering what I want, what I choose, need and am really longing for. I give myself time to find out. So I stopped working. I worked and studied for 30 years, all based on these old belief systems.

And in this shift I’m getting closer to a real connection with the Earth and the Universe. Connection with my own energy source. I remember a former life where I was connected with mother earth. She nurtured me and I was her servant. Working together in love and gratitude. I deeply love this planet.

So, the dependency of the energy from the other, with taking and giving, is decreasing. And I learn how to really accept the other who they are. I can, because I don’t need the other for the purpose of their energy anymore. And therefore in relationships I learn how to be in power-with dynamics, instead of power-over dynamics. And then the drama floats away and the suffering ends. It’s the symbol of the cross; horizontally and vertically energy in balance.

Growing to this balance, I’m burning through ego issues, illusions fall, blockages dissolve, the body de-armours from harnesses. And then something new is coming through. It’s life-force energy, kundalini energy, sexual energy flowing, arising. Awakening my glands, my heart, sexual organs, the nervous system, my brains and all the cells. They are becoming orgiastic, vibrant and alive.

And that’s what I’m feeling right there in that moment, where everything comes together in the here and now. First I was unstable and focusing not to fall. But when I let go of the fear I centered myself and felt my body, the surroundings and these loving people (Jules, Erica and Daniël). No fear of the church and the environment because they don’t have any power over me anymore.

The power is building up inside. And I felt my body; the energy comes in and I started to come alive, to fly, free from the supporting base. No more restrictions. Just space, openness, love, breathing, freedom in a beautiful naked body of a Woman. Enjoying. Celebrating Life. Celebrating all connections. Feeling born again, and again, and again….in every heartbeat, renewing this wonderful, intelligent, holy, sexy Body.

 

Stenen muren van de kerk omhullen mij als ik naakt op de sokkel sta. Hier stond ooit een beeld van de katholieke kerk, uitkijkend over een luxe begraafplaats. We zijn in het zuiden van Nederland waar de kerk nog steeds leden heeft.
Als een katholiek meisje ben ik geboren met de naam Maria. In mijn leven voelde ik de energie van die naam, tot een paar jaar geleden. Toen kwam de naam Delilah bij me binnen, ontsprongen uit de woorden Delight en Deliscious groei ik nu in die energie met mijn lichaam. Ik wordt steeds meer open en wakker.

Met die transformatie belichaam ik de verschuiving van het paradigma, wat zich in de hele wereld afspeelt. Het is een verschuiving van macht ervaren buiten jezelf naar macht en kracht in jezelf.
Waar een paar krachtige leiders de macht namen en kregen over de mensen, zoals in de katholieke kerk, komt nu de macht terug naar het individu.
Dus laat ik conditioneringen los. Ik herontdek wat ik echt zelf wil, nodig heb en naar verlang. Ik geef mezelf de tijd om het te laten ontvouwen. Daarom ben ik gestopt met werken. Ik werkte en studeerde de laatste 30 jaar, vanuit die conditioneringen en deze ‘oude’ geloofssystemen.

Deze transformatie brengt mij dichter bij de verbinding met de aarde en het universum. De verbinding met mijn eigen energiebron, mijn hart. Ik herinner me een vorig leven waar ik verbonden was met moeder aarde. Zij voedde mij en ik was haar dienaar. We werkten samen in liefde en dankbaarheid. Ik hou zielsveel van deze planeet.
De afhankelijkheid van de energie van de ander, met geven en nemen, neemt af. En zo kan ik leren hoe ik werkelijk de ander kan accepteren voor wie die is. Dat kan ik omdat ik de ander niet meer nodig heb, niet meer afhankelijk ben van zijn energie. En daardoor leer ik in relaties mijn kracht samen te laten werken met de dynamiek in plaats van het beheersen van de dynamiek. En dan verdwijnt het drama en stopt het lijden. Het is het symbool van het kruis: horizontale en verticale energie in balans.

Groeiend naar deze balans, brand ik door ego issues, illusies vallen weg, blokkades lossen op, mijn lichaam ontkrampt van haar harnas. En dan komt er iets nieuws doorheen. Het is levenskrachtenergie, kundalini energie, seksuele energie die ontspringt en stroomt. Het maakt mijn klieren wakker, mijn hart, mijn seksuele organen, het zenuwstelsel, mijn hersenen en alle cellen.
Alles wordt orgiastisch, vibrerend en levendig.

En dat is wat ik op dat moment ervaar, wanneer alles bij elkaar komt in het hier en nu. Eerst voelde ik mij onstabiel en focuste ik om niet te vallen. Maar dan liet ik de angst los en ik centreerde mezelf, voelde mijn lichaam, de omgeving en deze lieve mensen (Jules, Erica en Daniël). Geen angst voor de kerk en zijn omgeving omdat ze geen macht meer over mij hebben. De kracht is van binnen aan het opbouwen. Ik voelde mijn lichaam; de energie komt binnen en ik begin me levendig te voelen, alsof ik vlieg en los kom van de sokkel. Geen beperkingen meer. Alleen ruimte, openheid, liefde, ademen, vrijheid in dit prachtige naakte lichaam van een vrouw. Genieten.
Vieren van het leven. Vieren van alle verbindingen. Steeds weer opnieuw geboren worden in elke hartenklop, vernieuwd zich dit wonderbaarlijke, intelligente, heilige, seksuele Lichaam.